Consells útils

Pol·len

- Els grans de pol·len són les cèl·lules sexuals masculines del arbres i les plantes amb flor. Es formen a l’interior dels estams i, una vegada han madurat, són alliberats. La seva funció és arribar a la part femenina d’una flor de la seva mateixa espècie i fer possible la fecundació per donar lloc al fruit i posteriorment generar noves llavors.

- El trasllat del pol·len des de l’òrgan on s’ha generat fins a la part femenina de la flor es coneix amb el nom de pol·linització i pot donar-se de diverses formes:

. per anemofília, amb el vent com a mitjà de disseminació dels grans de pol·len.
. per entomofília, quan es realitza a través dels insectes (abelles, papallones, escarabats...).

- Els pòl·lens que donen lloc la simptomatologia d’al·lèrgia són els que provenen d’arbres i plantes que pol·linitzen a través de l’aire i no a través dels insectes.

- El pol·len és transportat per l’aire (vent) en grans quantitats. Quan són respirats per les persones al·lèrgiques es produeixen els símptomes d’al·lèrgia (rinitis, conjuntivitis, asma). Els símptomes seran més intensos quan major sigui la concentració de pol·len a l’ambient.

- Amb el nom de Calendari Pol·línic es designa a una representació gràfica que resumeix la dinàmica anual dels principals tipus de pòl·lens d’una localitat, ordenats en funció del període de pol·linització. Aquest tipus de representació facilita la comprensió de la composició pol·línica de l’atmosfera en tot moment de l’any, informa dels pòl·lens que poden resultar perjudicials a cada període anual i destaca la importància relativa d’uns pòl·lens respecte a uns altres.

Pol.linització i Climatologia

- Durant el període de pol·linització les concentracions de pol·len augmenten amb l’increment de la temperatura (dies secs i assolellats) i disminueixen amb la pluja i el fred.

- Les concentracions més elevades solen detectar-se pel matí (7-10 h.) i a la vesprada.

- Les concentracions de pol·len solen ser menors en les ciutats que a les zones rurals. Tot i això, les turbulències generades en les ciutats pel trànsit i/o el vent a través dels carrers, poden fer augmentar l’exposició als grans de pol·len.

- Quan s’està generant una tempesta primaveral, augmenta considerablement la concentració de pol·len, que disminueix quan plou i torna a pujar al desaparèixer la tempesta.

- Generalment:

. els pòl·lens d’arbres són els que més predominen durant l’hivern i al començament de la primavera.
. els pòl·lens de les gramínies són els que predominen durant la primavera.
. els pòl·lens dels matolls (herbes) són els que predominen durant l’estiu i la tardor.

- Els pòl·lens no només es localitzen a l’atmosfera sinó també a l’interior dels habitatges com a resultat de la ventilació que es fa a les llars a través de les finestres. Aquests pòl·lens de l’interior de l’habitatge poden contribuir de forma important en l’exposició pol·línica que pateixen els pacients durant l’escreix de la pol·linització.

CONSELLS ÚTILS

- Conèixer la planta i els pòl·lens responsables de la malaltia.

- Conèixer l’època de pol·linització i el recompte de pòl·lens als quals es al·lèrgic. Els recomptes de pòl·lens s’exposen de forma diària en els mitjans de comunicació. El comitè de Aerobiologia de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC) facilita en el teletext de TVE i d´Internet (http://www.polenes.com) els recomptes de pòl·lens de més de 20 estacions distribuïdes per tota Espanya. A Catalunya informa la XAC a través del Departament de Botànica de la Universitat Autònoma de Bellaterra.

- La concentració atmosfèrica de grans de pol·len considerada com a reactiva (capaç de produir símptomes) comença a partir dels 50 grans/m3 d’aire, tot i que això pot ser variable segons cada pacient.

- S’ha d’evitar sortir al camp i a l’aire lliure els dies de màxima pol·linització o els dies que faci molt de vent, sobre tot entre les 5-10 h. del matí (emissió de pòl·lens) i entre les 7-10 h. de la tarda (període de descens del pol·len des de la part superior de l’atmosfera al refredar-se l’aire). Els dies que faci vent, secs i assolellats són els pitjors per la seva major concentració de pol·len.

- Fer vacances durant el període àlgid de pol·linització triant una zona lliure de pòl·lens (per exemple, la platja o els cims nevats).

- Evitar tallar o estirar-se a la gespa.

- No eixugar la roba a l’exterior durant els dies de recomptes alts. El pol·len pot quedar atrapat a la roba.

- Si es pren fruita o productes vegetals frescos, s’han de rentar abans d’ingerir-los, per tal d’eliminar els grans de pòl·lens que poguessin contenir a la seva superfície.

- Durant l’època de pol·linització es pot ser més sensible a estímuls com refredats, productes irritants i esforços físics.

- Realitzar correctament la medicació indicada pel seu al·lergòleg.

- Recordar que, a l’actualitat, és possible una curació real i definitiva dels problemes al·lèrgics respiratoris, si són tractats d’una forma adequada, amb VACUNES, no havent d’afectar, de forma significativa, la qualitat de vida del pacient.

A LA LLAR

- Si es disposa d’aire condicionat a la llar és convenient utilitzar-lo ja que conté filtres que eviten que el pol·len penetri a l’interior de l’habitatge.

- Mantenir les finestres de la casa tancades durant les hores de sol. S’ha d’evitar obrir les finestres durant la nit ja que durant la matinada els pòl·lens són més nombrosos.

- S’ha de passar l’aspirador com a mínim una vegada a la setmana. Utilitzar aspiradors especials per a al·lèrgics, amb un sistema de filtres d’aire que afavoreixen el pas de l’aire restant lliure de pòl·lens.

- Realitzar polvoritzacions amb aigua freda a les habitacions. Això redueix de forma notable la concentració de pòl·lens que es troben suspesos a l’aire.

ALS VIATGES

- S’ha d’evitar viatjar en moto i bicicleta, perquè l’aire que conté els grans de pol·len pot colpejar la cara amb una força superior i pot fer que augmentin els símptomes.

- S’han de protegir els ulls del contacte directe amb l’aire, per tant, és necessària la utilització d’ulleres que envoltin la zona dels ulls, i per a la protecció de la mucosa nasal i de l’arbre bronquial és útil la utilització d’unes mascaretes apropiades.

- Portar les finestres del cotxe tancades.

- Utilitzar l’aire condicionat per filtrar l’aire que entri a l’automòbil.

- Fer rentats dels ulls i del nas amb aigua abundant durant el viatge.

- Consultar amb al·lergòleg si ha de fer un viatge.

- Portar la medicació necessària quan presenta simptomatologia.

AL FER ESPORT

- Realitzar un període d’escalfament progressiu de més llarga durada que el que normalment realitza.

- Evitar fer exercicis violents a l’aire lliure a les èpoques de pol·linització.

- Evitar canvis molt bruscos de temperatura.

- Els esports més adequats són els aquàtics (natació...). NO està recomanat fer capbussades.

- S’ha d’utilitzar, si així ho recomana el seu al·lergòleg, el tractament previ a la realització d’un esforç.


Bibliografia:

- Prevention of Allergy and Allergic Asthma. WHO/WAO Meeting on the Prevention of Allergy and Allergy Asthma. Geneva, 8-9.

- Pelta R., Gandolfo M. Guia de Alergia para Residentes y Atención Primaria (ed. Díaz de Santos S.A.) .

- Malet A. Manual de Alergia para Atención Primaria. Barcelona (ed. MRA S.L.)

- Guía práctica para Residentes de Alergología. Módulo 1. Comité de Jóvenes Alergólogos y Médicos Internos Residentes de la SEAIC (CAJMIR) (ed. Luzán S.).

- Valero Santiago A.L., Cadahía García A. Polinosis. Polen y Alergia (ed. MRA S.L.)