Temes d'interès

GRIP AVIAR

novetats

¿QUÈ ÉS LA GRIP AVIAR?

La grip de les aus o grip "aviar" és una malaltia infecciosa originada pel virus de la grip tipus A.

La infecció afecta a qualsevol au.

Aquests virus son altament contagiosos entre animals. En les aus, la seva transmissió entre pollastres o d’altres espècies es pot produir per contacte directe amb material infectat, de granja a granja, o per via mecànica (equips contaminats, vehicles, gàbies, pinso, roba, etc...). El virus no sobreviu a temperatures altes.EVOLUCIÓ i SITUACIÓ ACTUAL

En Espanya no s’ha detectat cap caso de virus de la grip aviar A (H5N1) ni en aus ni en humans.

En la actualitat, el virus de la grip aviar afecta fundamentalment a les aus. Només excepcionalment pot transmetre de les aus a l’home, transmissió que requereix un contacte reiterat i proper amb animals malalts.

El problema es que el virus muti i arribi a ser fàcilment transmissible entre persones (i només d’aus a persones com fins ara).

Ara per ara, no es pot predir quan es produirà la mutació del virus i la seva transmissió entre persones, ni la virulència que podria tenir el virus mutat.VIA DE TRANSMISSIÓ A HUMANS

1. El virus de la grip aviar no es transmet de persona a persona. Segons informa la OMS, fins ara no hi ha evidencia científica que el virus es transmeti de persona a persona. Tampoc s’ha notificat cap cas de professionals de la salut que s’hagin infectat al tractar pacients afectats per aquest virus.

2. De moment, només es transmet de au a humà, i en casos excepcionals. L’única via de contagi confirmada es de au a humà. Aquest contagi te lloc per via respiratòria. Per tant, es necessari un contacte directe, reiterat i proper amb les aus o els seus excrements. Tant en aquest brot com en els anteriors, tots els casos han estat en persones exposades d’una forma directa i continuada a aus, be en granges o en mercats d’animals vius.

3. En cap cas es transmet al menjar les aus. Segons la OMS, no hi ha cap evidencia que el contagi de les aus al ésser humà es realitzi per via alimentaria. A mes, el virus no sobreviu a les altes temperatures amb el que es destrueix durant el procés de cocció.

4. Situacions que augmenten el rise d’infecció. El que si s’ha confirmat és que les epidèmies extenses de grip aviar en els ocells augmenten les oportunitats per a l’exposició humana. A mes, la circulació simultània en l’ambient de virus humans de la grip estacional amb virus de la grip aviar, incrementa el risc de mutacions del virus aviar, per tant, sempre es aconsellable la vacunació davant la grip comuna en les persones que estan en contacte amb aus infectades.


PREVENCIÓ, TRACTAMENT i DETECCIÓ D´AFECTATS

1. Vacuna davant la grip aviar en humans. Ara per ara, existeix vacuna per a les aus, ja que es coneix el subtipus de virus que produeix les "epidèmies" en aus, però no per als humans. El motiu és que aquesta vacuna no podrà estar disponible fins que el virus muti i es faci transmissible de persona a persona.

2. Tractament davant la grip aviar en humans. Fins que no estigui disponible la vacuna, la grip aviar pot enfrontar-se amb tractaments antivirals, que podrien frenar la malaltia un cop agafada, ja que impedeixen la difusió del virus ne el organisme, moderen l’agressivitat dels símptomes i redueixen les complicacions. Els antivirals tenen també un cert efecte profilàctic per a prevenir el contagi en l’entorn de persones ja afectades per la malaltia.

3. Símptomes de la malaltia en humans. De les primeres descripcions, se sap que les principals característiques clíniques de la grip aviar en humans son febre de més de 38º, dificultat respiratòria, tos i malestar general. La majoria dels pacients presenten disminució de limfòcits i alteracions dels enzims hepàtics. En la radiografia de tòrax apareixen marcades alteracions inespecifiques. El temps que transcorreix entre la exposició al virus i l´inici de la malaltia és de entre 2-8 dies.

4. Detecció i notificació de pacients sospitosos en el nostre país. El Instituto de Salud Carlos III (a través del Centro Nacional de Epidemiología i del Centro Nacional de Microbiología), la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo i representants de les CCAA en el grup tècnic de vigilància depenent de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, han elaborat un protocol de vigilància en el que es recull el procediment a seguir davant la detecció d’un possible cas humà d’infecció pel virus de la grip A (H5N1).

5. Mesures de prevenció. Si s’arribés a produir la pandèmia de grip en humans, s’aplicarien també les corresponents mesures de barrera i de control de la infecció, com l’ús de mascaretes o l’aïllament dels pacients afectats, entre altres. També seria molt important que la població extremés les mesures higièniques.


CONSELLS ALS VIATGERS

A data d’avui, i d’acord amb els coneixements disponibles i els dictàmens de la OMS i de la Comissió Europea, la grip aviar, estrictament, no constitueix un motiu per a cancel·lar un viatge als territoris afectats.

En qualsevol cas, i per a minimitzar la exposició al virus de la grip aviar convé tenir en compte una sèrie de recomanacions:


Mesures de caràcter general

- Evitar el contacte directe amb animals vius (o els seus cadàvers o excrements) en mercats, granges i reserves naturals amb aus.

- No adquirir o tenir contacte amb ocells de companyia.

- S’aconsella la vacunació davant la grip comuna a les persones que vagin als països afectats i/o que prevegin que puguin tenir probabilitats d’exposició a les aus infectades.
d. Es recomana que els viatgers que vagin als països afectats consultin amb un Centre de Vacunació Internacional per a valorar de forma individualitzada la indicació de vacunació contra la grip.

http://www.msc.es/Diseno/InformacionProfesional/ profesional_sanidad_exterior.htm

Mesures d´higiene personal

- Es sempre recomanable que els productes derivats del pollastre i aus, inclosos els ous, es consumeixin ben cuinats (aquest consell és vàlid no sòls en zones amb grip aviar sinó en tot el mon).

- Es molt important mantenir una bona higiene personal, rentant-se freqüentment les mans amb aigua i sabó. Tanmateix, convé dutxar-se amb freqüència especialment si s’ha visitat un mercat d’aus vives on es poden haver format partícules de pols.

- S’han d’evitar, en lo possible, les zones d’aglomeració de persones (mercats, locals petits amb escassa ventilació, etc...).


Al tornar del viatge

- Tingui molta cura de la seva salut durant els 7 dies següents al seu retorn.

- Si en aquest període pateix febre, tos i te dificultat per a respirar, contacti amb el telèfon d’emergència (112 ó 061 depenent de la ciutat en que es trobi) i/o amb els serveis o autoritats sanitàries de la seva Comunitat Autònoma. En aquesta trucada informi del seu darrer viatge.


Foto: Ocas de la Catedral de Barcelona (Mª E. Llamas Huerta).Més informació: