Temes d'interès

LÀTEX

OBJECTES DE LATEX D’US FREQUENT

· Guants de neteja

· Guants d’ús sanitari

· Material medicoquirúrgic: torniquets, goma dental, sondes, drenatges, tubs....

· Preservatius

· Diafragma (mètode anticonceptiu)

· Tetines de biberons, xumets

· Globus

· Gorres de bany

· Pilotes, joguines de goma


PREVENCIÓ

· Portar una placa o qualsevol altre dispositiu que avisi sobre l’al·lèrgia a làtex.

· Evitar el contacte amb productes de làtex. Si això no es possible, s’han de rentar 3 o 4 vegades amb molta aigua.

· Utilitzar guants de vinil o nitril per a ús domèstic o industrial (disponibles en el mercat).

. Advertir sempre de l'al.lèrgia al làtex abans de qualsevol exploració, visita, prova, cura mèdica o dental, intervenció quirúrgica, per que el puguin atendre en un ambient totalment lliure de làtex.
. S'ha de tenir sempre disponibles els medicaments que pauta l'al.lergòleg: antihistamínics, corticoides, dispositius d'epinefrina autoinjectables. Convé que el pacient els porti a sobre, davant situacions compromeses, llocs nous, excursions o viatges.
. Al acudir a restaurants, menjadors escolars o d'empresa, tendes d'alimentació, assegurar-se que els aliments no es maninuplen amb guants de làtex.
. Després de tocar un objecte de làtex, evitar tocar-se els ulls, la boca o d'altres mucoses. Aquest tipus de contacte pot desenvolupar una reacció important.
. No només el contacte físic, sino també la inhalació de la 'pols' dels guants o dels globus pot provocar una reacció al.èrgica.
. S'han d'evitar a casa el ficus, les poinsetties i d'altres plantes que despreenen 'llet' al esprémer les fulles o trnxar la tija. La similitud d'aquest làtex amb el del cautxú natural pot provocar reaccions.